در مورد ما

درباره ما

رضایت مشتری، سابقه ماست.

1012
تعداد کارهای تولیدی
3261
تعداد کارهای تعمیرشده
33
سابقه به سال
1357
سال تاسیس
543
مشتریان ما
63
تعداد کارکنان مستقیم و غیر مستقیم