شرکت زرین ذرت شاهرود، یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه توسعه صنایع بهشهر، در سال 1388 در شهرستان شاهرود با هدف تولید نشاسته و گلوکز و مشتقات آن از ذرت آغاز بکار نموده است. دید سرمایه گذاران این مجموعه تولید محصولات با بهترین کیفیت در سطح ایران و تامین بخش عمده نیاز بازار می باشد که از ابتدای فعالیت تا به امروز به طور کامل محقق شده است.