این شرکت در سال 1361بصورت سهامی خاص و عمدتاً با سرمایه گذاری بانک مسکن تأسیس و در سال 1372 به بهره برداری رسید. واحد مذکور در مهر ماه 1380  در راستای سیاست خصوصی سازی در اسفند ماه سال 1383 به بخش خصوصی واگذار شد.